I

Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Obchodné meno: X-WOD s.r.o.

Sídlo: Fučíkova 8, 903 01 Senec

IČO: 47984911

(ďalej v texte ako „Prevádzkovateľ“)

 

II

Druh a spôsob poskytovania služieb

Prevádzkovateľ poskytuje služby spojené so zdravým životným štýlom „fitness“ a to služby posilňovne, fitness, skupinové cvičenia, joga, pilates a iné služby v rámci telesnej kultúry v priestore Falcon 1 CrossFit na adrese Prievozská 34, 821 02 Bratislava.

Spôsobom poskytovania služieb sa rozumie umožnenie klientom prevádzky využívať priestory alebo čerpať jeho služby na základe riadneho členského poplatku niektorou z  foriem uvedených v čl. IV predmetného prevádzkového poriadku. Do prevádzky nie je možné vstupovať, ak by hrozilo prekročenie stanovenej kapacity (kapacitu priestorov určí Prevádzkovateľ). Klientom sa na účely tohto prevádzkového poriadku rozumie fyzická osoba, ktorá odoberá od Prevádzkovateľa služby v zmysle tohto prevádzkového poriadku v priestoroch Falcon 1 CrossFit  (ďalej len „Klient“).

III

Podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia návštevníkov a zamestnancov zariadenia

Dispozične sú priestory fitness klubu členené nasledovne: vstup do priestorov je možný z dvoch miest. Hlavný vchod sa nachádza bližšie od cesty. Recepcia s  barom a predajom vitamínových a výživových doplnkov a nápojov v jednorázových plastových fľašiach ale aj miešaných doplnkov výživy sa nachádza v strede posilňovne. Cesta k nej je jasne označená. Ďalej posilňovňa – pre individuálne a skupinové cvičenia, šatňa samostatne pre mužov a ženy, sprchy pre mužov a ženy, toalety pre mužov a ženy, miestnosť pre upratovačku a kancelária na poschodí.

Priestory prevádzky musia byť v čase poskytovania služieb udržiavané v hygienickej čistote a poriadku. Pri používaní náradí a predmetov určených na činnosti uvedené v čl. II sú klienti povinní postupovať podľa pokynov zodpovedných pracovníkov, aby neprišlo k narušeniu bezpečnosti a k ohrozeniu zdravia návštevníkov. Vetranie, vykurovanie a osvetlenie prevádzky je zabezpečené prevádzkovateľom. Lekárnička umiestnená v prevádzke je vybavená základným zdravotníckym materiálom a je pravidelne kontrolovaná a obmieňaná. Oznam o zákaze fajčenia a oznam o zákaze manipulácie s otvoreným ohňom je vyvesený na viditeľnom mieste.

 

IV

Členstvo Falcon 1 CrossFit

 1. Členstvo v klube vzniká zaplatením prvého mesačného členského poplatku vo výške, ktorá je stanovená podľa jednotlivých typov členstva.
 2. Členom klubu sa môže stať právnická alebo fyzická osoba.
 3. Člen klubu je oprávnený využívať všetky zariadenia a servis klubu počas prevádzkovej doby a podľa časového rozpisu klubu, za predpokladu, že člen uhradil členský poplatok v lehote splatnosti. Uvedené služby je člen oprávnený v klube využívať za zvýhodnené ceny, ktoré sú upravené v cenníku posilňovne.
 4. Osoba, ktorá zaplatila členstvo, je povinná dodržiavať prevádzkový poriadok a pravidlá klubu, s ktorými bola zo strany prevádzkovateľa riadne oboznámená, a ktoré sú vyvesené na viditeľnom mieste v priestoroch Falcon 1 CF.

 

TYPY ČLENSTVA

Členstvo v Falcon 1 CrossFit :

 1. 8 vstupov mesačne s viazanosťou na 1rok: je využiteľné počas jedného mesiaca , pričom platí pre vstup do „Open Gymu“ a rovnako aj pre skupinové cvičenia. Člen je viazaný platiť mesačné členstvo aspoň 10 mesiacov v roku, pričom počas roka môže využiť predĺženie (pozastavenie) členstva o minimálne 2 týždne až 2 mesiace napr. z dôvodu choroby, zranenia, dovolenky a iné. Ak člen nevyčerpá všetkých 8 vstupov, ostatné vstupy po mesiaci prepadnú, neprenášajú sa do ďalšieho mesiaca
 2. 12 vstupov mesačne s viazanosťou na 1rok: je využiteľné počas jedného mesiaca , pričom platí pre vstup do „Open Gymu“ a rovnako aj pre skupinové cvičenia. Člen je viazaný platiť mesačné členstvo aspoň 10 mesiacov v roku, pričom počas roka môže využiť predlženie (pozastavenie) členstva o minimálne 2 týždne až 2 mesiace napr. z dôvodu choroby, zranenia, dovolenky a iné. Ak člen nevyčerpá všetkých 12 vstupov, ostatné vstupy po mesiaci prepadnú, neprenášajú sa do ďalšieho mesiaca.
 3. Neobmedzený vstup na mesiac s viazanosťou na 1 rok: využiteľnosť členstva je jeden mesiac ,počas ktorého si člen môže čerpať vstupy podľa jeho uváženia. Takéto členstvo sa predlžuje automaticky každý mesiac. Platí pre vstup do  ,,Open Gymu‘ a na skupinové cvičenia. Člen je viazaný platiť mesačné členstvo aspoň 10 mesiacov v roku, pričom počas roka môže využiť predĺženie (pozastavenie) členstva o minimálne 2 týždne až 2 mesiace napr. z dôvodu choroby, zranenia, dovolenky a iné.

V

Pokyny, obmedzenia a zákazy, týkajúce sa návštevníkov zariadenia

Každý člen klubu je povinný riadiť sa prevádzkovým poriadkom a Všeobecnými podmienkami členstva vo Falcon 1 CrossFit.

 1. Každý člen klubu je povinný rešpektovať písomné a ústne pokyny vedenia klubu a personálu klubu.

Každý člen klubu je povinný šetrne zaobchádzať so zariadením klubu, v priebehu využívania fitness klubu používať vhodné oblečenie, obuv (nie je dovolené cvičiť bez použitia obuvi), športové náčinie a pomôcky vhodné k vykonávaniu príslušnej športovej činnosti tak, aby neohrozovali svoje zdravie, ani zdravie ostatných návštevníkov a neznečisťovali priestory fitness klubu. Po priestoroch fitness sa môže člen pohybovať v teniskách a športovej obuvi na to určenej, ktoré si donesie na prezutie. Každý člen klubu je povinný Dodržiavať pokyny v rámci cvičenia a predchádzať tak možnému poškodeniu zdravia a majetku.

 1. Každý člen klubu je povinný platiť poplatky a akékoľvek iné platby, na ktoré vznikne prevádzkovateľovi voči nemu nárok v súvislosti s členstvom v klube.
 2. V prípade, ak člen nebude dodržiavať pokyny prevádzkovateľa alebo bude v priestoroch klubu pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok, je prevádzkovateľ oprávnený vykázať člena z priestorov klubu bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu.
 3. Každý člen klubu je povinný oznámiť prevádzkovateľovi zmeny jeho osobných údajov, zmenu adresy, a akýchkoľvek iných údajov, ktoré môžu mať vplyv na členstvo.
 4. Využívať prevádzku môže len osoba staršia ako 16 rokov, osoba mladšia môže tento druh služby využívať na zodpovednosť rodičov alebo za prítomnosti blízkej osoby staršej ako 18 rokov .
 5. Vo výnimočných prípadoch a po predchádzajúcom písomnom súhlase personálu Prevádzkovateľa sa smú deti pohybovať po posilňovni, ale len v doprovode rodičov alebo zákonných zástupcov. Prevádzkovateľ v tomto prípade nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody na zdraví a majetku spôsobené pohybom týchto osôb.
 6. Do Komplexu je so súhlasom Prevádzkovateľa oprávnená vstúpiť taktiež návšteva. Návštevou sa rozumie fyzická osoba, ktorá nie je zamestnancom alebo pracovníkom Prevádzkovateľa, a ktorá nevstupuje do športového komplexu za účelom čerpania služieb alebo zakúpenia tovaru. Návšteva je povinná behom svojho pobytu v komplexe dodržiavať všetky pravidlá a príkazy stanovené Prevádzkovateľom.
 7. Osoby, ktoré nesmú využívať fitness klub

Do športového Komplexu je zakázaný vstup osobám:

 • so zdravotným stavom, ktorý vylučuje bezpečne prevádzkovať športovú alebo fyzicky namáhavú činnosť,
 • v podnapitom stave,
 • pod vplyvom akýchkoľvek omamných, alebo psychotropných látok,
 • v špinavom oblečení alebo zjavne nevhodnom oblečení, alebo v oblečení vzbudzujúcom verejné pohoršenie,
 • ktorým Prevádzkovateľ udelil zákaz vstupu.
 1. Zamestnanci Prevádzkovateľa fitness klubu a osoby poverené Prevádzkovateľom k zabezpečeniu bezpečnosti a poriadku v športovom komplexe (ďalej len „personál“) sú oprávnené kedykoľvek vyzvať osoby uvedené v bode 8 tohto článku, aby fitness klub opustili. To sa týka i klientov, ktorí svojím chovaním rušia, alebo obmedzujú iných návštevníkov fitness klubu v jeho riadnom užívaní (slovný, alebo fyzický útok na iného klienta či návštevníka komplexu, hrubé správanie sa, vyhrážanie sa). Takéto správanie sa je považované za porušenie prevádzkového poriadku. Návštevník, či klient je povinný danej výzve personálu okamžite vyhovieť. Pokiaľ tak neurobí, môže byť zo športového komplexu vyvedený. Pri viacnásobnom porušení prevádzkového poriadku má prevádzkovateľ právo zamedziť členovi alebo návštevníkovi vstup do komplexu bez nároku na vrátenie členského poplatku.
 2. V celom priestore platí prísny zákaz fajčenia. Fajčenie v priestoroch Falcon 1 Crossfit je považované za chovanie obmedzujúce iných klientov fitness klubu v jeho riadnom využívaní.
 3. Cvičebné náradie, posilňovacie stroje a ďalšie vybavenie fitness klubu sú klienti povinní používať jedine spôsobom k tomu určeným. Sú pri tom povinní chovať sa tak, aby nedochádzalo k ich poškodeniu, ani k ohrozeniu vlastného zdravia, alebo zdravia iných klientov.
 4. Klient je oprávnený požiadať o zrealizovanie rezervácie ním požadovanej služby. Požadovaná rezervácia bude zrealizovaná pokiaľ to umožňuje požadovaný druh služby. Ďalej rezervácie prostredníctvom aplikácie Wodify.
 5. Na základe rozhodnutia Prevádzkovateľa môže dôjsť na určitú dobu k obmedzeniu niektorých druhov, rozsahu, alebo kvality poskytovaných služieb. A to napríklad z dôvodu konania sa špeciálnych akcií v priestoroch fitness klubu, alebo z technických, či personálnych príčin. Po túto dobu sú oprávnené fitness klub, resp. jeho časti využívať len osoby určené v rozhodnutí Prevádzkovateľa.
 6. Do priestorov fitness je dovolené vnášať iba plastové fľaše s nápojmi. 

VI

Platobné podmienky

Klienti sú oprávnení využívať fitness klub len, ak sú členmi Falcon 1 CrossFit, t.j. majú uhradené členstvo s Prevádzkovateľom v lehote splatnosti.

VII

Všeobecné podmienky

Personál na recepcii je oprávnený overiť totožnosť klienta. Klient je oprávnený čerpať služby pokiaľ sa preukáže obsluhe na recepcii platným preukazom totožnosti, aby bolo možné overiť jeho identifikačné údaje.

Klient fitness klubu je v prevádzke povinný správať sa tak, aby nadmieru nerušil iných Klientov, a aby nedochádzalo k škodám na zdraví a majetku. Klient zodpovedá za škodu spôsobenú Prevádzkovateľovi stratou zapožičaného športového náradia, ako aj uterákov a pod. V prípade, že svojím konaním, ktorým porušil svoju vyššie uvedenú povinnosť, alebo inú právnu povinnosť, spôsobí Klient škodu, je za ňu plne zodpovedný v súlade s ustanovením § 420 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.

Zodpovednosť Prevádzkovateľa za škodu na vnesených, alebo odložených veciach

Klient zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Prevádzkovateľovi jeho stratou, poškodením, alebo zneužitím.

Prevádzkovateľ fitness klubu má povinnosť:

– zodpovedať za škodu spôsobenú na vnesených a odložených veciach Klienta len za podmienky, že tieto veci boli Klientom uložené do poskytnutej skrinky a táto bola riadne uzamknutá zámkom, a Klient kľúč od zámku riadne uschoval,

–  oboznámiť Klienta, že skrinka nie je určená k odkladaniu klenotov, peňazí, mobilných telefónov, notebookov a iných cenností. Tieto je Klient povinný odložiť do zvláštneho trezoru, ktorý je k dispozícii v kancelárii klubu, inak Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu vzniknutú ich stratou alebo odcudzením,

– zodpovedať za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach v zmysle § 433 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov a v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka,

–  oboznámiť Klienta o Práve na náhradu škody, ktorá však musí byť Klientom uplatnená u Prevádzkovateľa a to bez zbytočných odkladov, ihneď po zistení. Právo zanikne, ak nebolo uplatnené najneskôr do pätnásteho dňa po dni, keď sa poškodený o škode dozvedel. 

Zodpovednosť za inú škodu

Zodpovednosť za inú škodu sa riadi ustanovením § 420 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.

VIII

Spôsob a frekvencia upratovania zariadenia

Dezinfekcia povrchových plôch, ako aj vlhká mechanická očista podláh a zariadení na osobnú hygienu v prevádzke je vykonávaná počas celého dňa podľa potreby. Pri používaní dezinfekčných prípravkov postupuje Prevádzkovateľ podľa priloženého návodu výrobcu, s dodržaním doby expirácie. Nádoby na odpad umiestnené v prevádzke sú vyprázdňované počas celého dňa podľa potreby. Osvetľovacie telesá a okná sú chránené pred rozbitím dostatočnou vzdialenosťou a sú čistené podľa potreby, najmenej však raz ročne.

IX

Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne meniť alebo doplniť ustanovenia Prevádzkového poriadku. Zmena alebo doplnenie Prevádzkového poriadku je účinné dňom zverejnenia nového úplného znenia v priestoroch Klubu.

Prevádzkový poriadok zariadenia, schválený Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave bude sprístupnený na vhodnom a viditeľnom mieste.

Prevádzkovateľ zariadenia zodpovedá za jeho dodržiavanie.  

V Bratislave, dňa: 17.8.2020