Spracovanie osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z.z.z v súlade s platnou legislatívou EÚ–GDPR podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 a informácia o právnom základe ich spracovania tretími osobami a sprostredkovateľmi, ktorí sú spolupracujúcimi osobami pre zabezpečenie poskytovanej služby a naplnení ostatných zákonných predpokladov pre poskytovanie služby.

Osobnými údajmi sú meno a priezvisko, adresa elektronickej pošty (e-mailová adresa), prípadne adresa trvalého bydliska.

Kontaktné údaje uvedené zákazníkom sa môžu používať na účel elektronickej komunikácie so zákazníkom: na zasielanie marketingových ponúk a newsletterov, tj na informačné a marketingové účely.

Spracúvaním osobných údajov sa rozumie operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi ako napr. zaznamenávanie, usporadúvanie, uchovávanie, prehliadanie, vymazanie alebo likvidácia,

Osobné údaje sa spracovávajú za účelom marketingovej komunikácie a informovania klienta o novinkách spoločnosti, ako aj pre naplnenie zákonných povinností ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Slovenskej republiky.

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje až do doby, keď registrovaná osoba požiada o ich vymazanie – úplné zabudnutie, ktoré je pri každom marketingovom formáte uvedené.